Kenji Manga

Kenji Manga

Name:

Kenji

Alternate Name: Ken Ji
Year of Release: 1988
Status: Ongoing
Author: Fujiwara, Yoshihide (Story & Art)
Artist:
Reading Direction: Right to Left
Genre: Martial Arts
 
Tweet it:
Like it:

LATEST CHAPTERS

Read Kenji Manga Online

Kenji is a manga about a Japanese teenager named Kenji, who practices the martial art Bajiquan, and his encounters with other martial artists, some of which are from real life, e.g. Adam Hsu and Liu Chia-Liang. This series primarily features Baji Quan, but also gets into Praying Mantis Kung Fu, Bagua Zhang, Chen Taiji Quan, Pi Quan, Xingyi Quan, Xin Yi Liu He Quan, Shaolin Quan, Hung Ga, Daito Ryu Aikijujutsu, Shotokan Karate and numerous other styles. Kenji`s nemesis is a gangster named Tony Tan who practices Hung Gar and later Xinyiliuhequan. (Source: M-U)

Chapter Name Date Added
Kenji 1 : Zhanchun
06/23/2010
Kenji 2 : Tieshankao
06/23/2010
Kenji 3 : Dingzhou
06/23/2010
Kenji 4 : The Greatest Man
06/23/2010
Kenji 5 : Li Shu Wen
06/23/2010
Kenji 6 : Grandpa and Grandkid
06/23/2010
Kenji 7 : Garden Place
06/23/2010
Kenji 8 : Kanto Yamatoya Family
06/23/2010
Kenji 9 : Resolve
06/23/2010
Kenji 10 : Introduction to Bajiquan
06/23/2010
Kenji 11 : Once More Li Shu Wen
06/23/2010
Kenji 12 : Five Cardinal Virtues
06/23/2010
Kenji 13 : Anjin
06/23/2010
Kenji 14 : Shotokan Style Takayama Branch
06/23/2010
Kenji 15 : Beng Quan
06/23/2010
Kenji 16 : The Upset
06/23/2010
Kenji 17 : Reconciliation
06/23/2010
Kenji 18 : Heroism From The Past
06/23/2010
Kenji 19 : Secret
06/23/2010
Kenji 20 : Gang
06/23/2010
Kenji 21 : Reunion
06/23/2010
Kenji 22 : Man-to-Man
06/23/2010
Kenji 23 : Advice
06/23/2010
Kenji 24 : Kazama Akira
06/23/2010
Kenji 25 : Punishment
06/23/2010
Kenji 26 : Tai Sabaki
06/23/2010
Kenji 27 : Daito-Ryu Aiki-Jujutsu
06/23/2010
Kenji 28 : Takeda Sokaku
06/23/2010
Kenji 29 : Kazetoku
06/23/2010
Kenji 30 : Another School Welcoming Ceremony
06/23/2010
Kenji 31 : A Favor
06/23/2010
Kenji 32 : Friends Through a Battle
06/23/2010
Kenji 33 : Peace of Mind for Both of us
06/23/2010
Kenji 34 : Sparring
06/23/2010
Kenji 35 : Jack Dempsey
06/23/2010
Kenji 36 : The Toledo Tragedy
06/23/2010
Kenji 37 : Shovel Hook
06/23/2010
Kenji 38 : Inter-high Tournament
06/23/2010
Kenji 39 : Surprise Attack Strategy
06/23/2010
Kenji 40 : A True Master
06/23/2010
Kenji 41 : Invisible Power
06/23/2010
Kenji 42 : Guidance From Heaven
06/23/2010
Kenji 43 : Zhang Ren Zhong
06/23/2010
Kenji 44 : Wish From The Sky
06/23/2010
Kenji 45 : The First Step Forward
06/23/2010
Kenji 46 : Little Friend
06/23/2010
Kenji 47 : A Hero s Fate
06/23/2010
Kenji 48 : Ting Jin
06/23/2010
Kenji 49 : Tony Tan
06/23/2010
Kenji 50 : Tiandihui
06/23/2010
Kenji 51 : Hung Gar
06/23/2010
Kenji 52 : Soul Brother
06/23/2010
Kenji 53 : Childhood Friends
06/23/2010
Kenji 54 : Trial
06/23/2010
Kenji 55 : Tieshazhang
06/23/2010
Kenji 56 : Retribution
06/23/2010
Kenji 57 : Meteor Hammer
06/23/2010
Kenji 58 : Big Baji
06/23/2010
Kenji 59 : Baguazhang
06/23/2010
Kenji 60 : Sheng Daren
06/23/2010
Kenji 61 : Real Fight
06/23/2010
Kenji 62 : Anda Shuangcheng Zhang
06/23/2010
Kenji 63 : Assembly of The Elders
06/23/2010
Kenji 64 : New School Term
06/23/2010
Kenji 65 : Trespassing
06/23/2010
Kenji 66 : Fierce Fight
06/23/2010
Kenji 67 : Indefinite Suspension
06/23/2010
Kenji 68 : Setting Off
06/23/2010
Kenji 69 : To Taiwan
06/23/2010
Kenji 70 : Su Yu-Chang
06/23/2010
Kenji 71 : Liu Yun Qiao
06/23/2010
Kenji 72 : Huanghe Number 1
06/23/2010
Kenji 73 : Tietou Tongren
06/23/2010
Kenji 74 : Mimen Tanglangquan
06/23/2010
Kenji 75 : Shandian Shou
06/23/2010
Kenji 76 : Jintoujing
06/23/2010
Kenji 77 : Empty Hand Against Sword
06/23/2010
Kenji 78 : Mo Dou
06/23/2010
Kenji 79 : Shandong Xiao Bawang
06/23/2010
Kenji 80 : Shiwei Guan
06/23/2010
Kenji 81 : Special Forces
06/23/2010
Kenji 82 : Successive Battles Successive Victories
06/23/2010
Kenji 83 : Martial Arts
06/23/2010
Kenji 84 : Energy From The Earth
06/23/2010
Kenji 85 : Giant Brawl
06/23/2010
Kenji 86 : Learning by Bad Example
06/23/2010
Kenji 87 : Zhang Dekui
06/23/2010
Kenji 88 : Ditoushe
06/23/2010
Kenji 89 : Pressure Points
06/23/2010
Kenji 90 : Neiwai Heyi
06/23/2010
Kenji 91 : Jian Jibu
06/23/2010
Kenji 92 : Gathering of Great Men
06/23/2010
Kenji 93 : Induction Ceremony
06/23/2010
Kenji 94 : Progression and Regression
06/23/2010
Kenji 95 : Rematch
06/23/2010
Kenji 96 : Chen Style Taijiquan
06/23/2010
Kenji 97 : Arch Rivals
06/23/2010
Kenji 98 : Xiaogong Miao
06/23/2010
Kenji 99 : Shi Danzi
06/23/2010
Kenji 100 : Destiny
06/23/2010
Kenji 101 : Departure
06/23/2010
Kenji 102 : Kowloon City
06/23/2010
Kenji 103 : Shi San Mei
06/23/2010
Kenji 104 : Tinjau Lok
06/23/2010
Kenji 105 : Fist of Fury
06/23/2010
Kenji 106 : Audition
06/23/2010
Kenji 107 : Chance
06/23/2010
Kenji 108 : Black Words
06/23/2010
Kenji 109 : Shequan
06/23/2010
Kenji 110 : Jilou Jyunsi
06/23/2010
Kenji 111 : Xushi
06/23/2010
Kenji 112 : Kidnapping
06/23/2010
Kenji 113 : Rescue
06/23/2010
Kenji 114 : Conclusion
06/23/2010
Kenji 115 : Flight
06/23/2010
Kenji 116 : Arrival in Beijing
06/23/2010
Kenji 117 : To Cangzhou
06/23/2010
Kenji 118 : Birthplace of Martial Arts
06/23/2010
Kenji 119 : Tongbi Piguaquan Part 1
06/23/2010
Kenji 120 : Tongbi Piguaquan Part 2
06/23/2010
Kenji 121 : Mizongquan
06/23/2010
Kenji 122 : Li Chuting
06/23/2010
Kenji 123 : The Meng Family
06/23/2010
Kenji 124 : Vision in the Huangchen
06/23/2010
Kenji 125 : Ding Qingzhen
06/23/2010
Kenji 126 : Daniu
06/23/2010
Kenji 127 : Enemy of My Father
06/23/2010
Kenji 128 : Wang Nanliang
06/23/2010
Kenji 129 : Confinement
06/23/2010
Kenji 130 : Qian Jinwang
06/24/2010
Kenji 131 : Datian Beng Chui
06/26/2010
Kenji 132 : Feiyan Zoubi
06/28/2010
Kenji 133 : Entering The Tiger`s Den
06/30/2010
Kenji 134 : Zuo Xin Jia
07/03/2010
Kenji 135 : I am Japanese
07/05/2010
Kenji 136 : Reconciliation
07/08/2010
Kenji 137 : A Letter From Grandpa
07/08/2010
Kenji 138 : To Henan Province
07/11/2010
Kenji 139 : Tea House
07/13/2010
Kenji 140 : Secret ~Xinyiba
07/16/2010
Kenji 141 : Chen Xiaohao
07/19/2010
Kenji 142 : Crossing The Yellow River
07/22/2010
Kenji 143 : Battle in The Darkness
07/28/2010
Kenji 144 : Zhaobao Zhen
07/28/2010
Kenji 145 : Mysterious Man
08/01/2010
Kenji 146 : Zhang Henzi
08/04/2010
Kenji 147 : Chen Jiagou
08/06/2010
Kenji 148 : Fresh Start
08/09/2010
Kenji 149 : Nostalgia
08/12/2010
Kenji 150 : Huajin
08/15/2010
Kenji 151 : Emergency
08/18/2010
Kenji 152 : Substitute Battle
08/21/2010
Kenji 153 : Core
08/27/2010
Kenji 154 : Kyotaro`s Footprints
08/28/2010
Kenji 155 : Back To The Shaolin Temple
08/31/2010
Kenji 156 : Songshan Shaolin Temple
09/03/2010
Kenji 157 : Thief
09/06/2010
Kenji 158 : Yecha Wang
09/08/2010
Kenji 159 : Shaolin Martial Arts
09/12/2010
Kenji 160 : Introduction To Buddhism
09/14/2010
Kenji 161 : Yizhi Chan
09/18/2010
Kenji 162 : Life as a Monk
09/20/2010
Kenji 163 : The 72 Shaolin Arts
09/24/2010
Kenji 164 : Ambush
09/26/2010
Kenji 165 : Punished
09/30/2010
Kenji 166 : Three People, Three Styles
10/03/2010
Kenji 167 : Smoke Signal
10/05/2010
Kenji 168 : Origin
10/08/2010
Kenji 169 : Prophetic Dream?
10/12/2010
Kenji 170 : Bawang Zhen
10/18/2010
Kenji 171 : One Danger After Another
10/20/2010
Kenji 172 : Successive Attacks
10/23/2010
Kenji 173 : Piercing Enemy Camp
10/27/2010
Kenji 174 : Narrowly Escaping Death
10/29/2010
Kenji 175 : The Last Hurdle
11/01/2010
Kenji 176 : The Decisive Battle Begins
11/04/2010
Kenji 177 : To The Mountain`s Peak
11/08/2010
Kenji 178 : Surprising Encounter
11/16/2010
Kenji 179 : Finding an Old Enemy
11/16/2010
Kenji 180 : A Clever Scheme
11/16/2010
Kenji 181 : Denouement
11/19/2010
Kenji 182 : Live Righteously
11/22/2010
Kenji 183 : Tietou Wang
11/25/2010
Kenji 184 : Tony Tan's Shadow
11/28/2010
Kenji 185 : Xinyiliuhequan
12/01/2010
Kenji 186 : Invitation
12/04/2010
Kenji 187 : Reunion
12/08/2010
Kenji 188 : Conclusion
12/10/2010
Kenji 189 : Way
12/13/2010
Kenji 190 : True Courage
12/17/2010
Kenji 191 : New Goal
12/19/2010
Kenji 192 : A Great Life
12/22/2010
Kenji 193 : Vol.21 Ch1
01/21/2011
Kenji 194 : Vol.21 Ch2
01/21/2011
Kenji 195 : Vol.21 Ch3
01/21/2011
Kenji 196 : Vol.21 Ch4
01/21/2011
Kenji 197 : Vol.21 Ch5
02/15/2011
Kenji 198 : Vol.21 Ch6
02/15/2011
Kenji 199 : Vol.21 Ch7
02/15/2011
Kenji 200 : Vol.21 Ch8
02/15/2011
Kenji 201 : END
02/15/2011