Shoujo Shounen Manga

Shoujo Shounen Manga

Name:

Shoujo Shounen

Alternate Name: Girl Boy
Year of Release: 1998-2004
Status: Ongoing
Author: Yabuuchi, Yu (Story)
Artist:
Reading Direction: Right to Left
Genre: Comedy Gender Bender Shoujo
 
Tweet it:
Like it:

LATEST CHAPTERS

Read Shoujo Shounen Manga Online

Each volume follows the adventures of a different boy who, through various comedic circumstances, ends up becoming a cross-dressing idol singer.

Chapter Name Date Added
Shoujo Shounen 1 : The Desicion of Fate
01/24/2010
Shoujo Shounen 2 : Bewilderment
01/24/2010
Shoujo Shounen 3 : Options
01/24/2010
Shoujo Shounen 4 : Obstacle
01/29/2010
Shoujo Shounen 5 : Up And Downs
01/30/2010
Shoujo Shounen 6 : Feelings And Thoughts
02/06/2010
Shoujo Shounen 7 : Lost
02/15/2010
Shoujo Shounen 8 : Emotions
02/20/2010
Shoujo Shounen 9 : Confession
02/26/2010
Shoujo Shounen 10 : Agony
03/05/2010
Shoujo Shounen 11 : The Captured Kids
03/05/2010
Shoujo Shounen 12 : Bonds
03/05/2010
Shoujo Shounen 13 : A Boy is Huggable
03/09/2010
Shoujo Shounen 14 : 14
03/14/2010
Shoujo Shounen 15 : Far Far Away
04/05/2010
Shoujo Shounen 16 : Under The Tokyo Sky
04/13/2010
Shoujo Shounen 17 : Not Losing To Rain
04/14/2010
Shoujo Shounen 18 : Shaking Away
04/20/2010
Shoujo Shounen 19 : Every..
04/21/2010
Shoujo Shounen 20 : Indifferent Feelings
04/23/2010
Shoujo Shounen 21 : Lonely Feelings
04/23/2010
Shoujo Shounen 22 : Looking For An Answer
04/24/2010
Shoujo Shounen 23 : I am Going To Meet You
04/25/2010
Shoujo Shounen 24 : Every Time
04/26/2010
Shoujo Shounen 25 : To Be Myself
04/30/2010
Shoujo Shounen 26 : Tsugumi
04/30/2010
Shoujo Shounen 27 : Audition
04/30/2010
Shoujo Shounen 28 : Awakening of Love
04/30/2010
Shoujo Shounen 29 : Unrequited Love
04/30/2010
Shoujo Shounen 30 : Suffering Heart
04/30/2010
Shoujo Shounen 31 : School Trip
04/30/2010
Shoujo Shounen 32 : Memories
04/30/2010
Shoujo Shounen 33 : The Four Angled Triangle
04/30/2010
Shoujo Shounen 34 : The Tangled Thread
04/30/2010
Shoujo Shounen 35 : Complications
04/30/2010
Shoujo Shounen 36 : Love > Friendship?
04/30/2010
Shoujo Shounen 37 : The Three of Us
04/30/2010
Shoujo Shounen 38 : Vol 5 Ch1: Secret Plan
04/30/2010
Shoujo Shounen 39 : Revenge ~Unit Debut!~
04/30/2010
Shoujo Shounen 40 : Blind ~Minoru And Yutaka~
04/30/2010
Shoujo Shounen 41 : Ma-da ~secrets~
04/30/2010
Shoujo Shounen 42 : Growing Up ~Venture At The Beach~
04/30/2010
Shoujo Shounen 43 : GUAM ~The Two at the Southern Island~
05/01/2010
Shoujo Shounen 44 : complex ~Akane and Shinobu~
05/04/2010
Shoujo Shounen 45 : I Need You ~Right Next to You~
05/05/2010
Shoujo Shounen 46 : runaway ~Rain, then Him~
05/07/2010
Shoujo Shounen 47 : Home Sweet Home ~Be more Honest~
05/08/2010
Shoujo Shounen 48 : Such a Lovely Place ~Coming Back to Hold Your Hand~
05/12/2010