Shounan Junai Gumi Manga

Shounan Junai Gumi Manga

Name:

Shounan Junai Gumi

Alternate Name: Shonan Pure Love Gang, GTO: The Early Years
Year of Release: 1991-1996
Status: Ongoing
Author: Fujisawa, Tohru (Story & Art)
Artist:
Reading Direction: Right to Left
Genre: Drama Shounen
 
Tweet it:
Like it:

Read Shounan Junai Gumi Manga Online

Ekichi Onizuka and Ryuji Danma are members of infamous biker gang, Oni Baku. When not out riding around, they can be found in school, trying to pick up young women. This is the story of the young Onizuka, who would later become the greatest teacher in Japan.(Source: ANN)

Chapter Name Date Added
Shounan Junai Gumi 1 : Summer Lover's Dream - Yoron Shima Island
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 2 : Summer Lover's Dream - Yoron Shima Island 2
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 3 : Wild Vigorous NEW FACE
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 4 : Awakened Blond Wolf
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 5 : OVER HEAT NIGHT!
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 6 : Goodbye! My Youth
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 7 : Onibaku Legend
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 8 : All-Female School Bazaar
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 9 : Dangerous Love
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 10 : Street Fighters
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 11 : Arrogant Wolf
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 12 : Yokohama Gig Niht!
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 13 : Different Person, Different Xmas
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 14 : I Need You
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 15 : Take Me Skiing!
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 16 : Xmas Eve 1
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 17 : Xmas Eve 2
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 18 : Transfer Student
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 19 : The Three Requirements
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 20 : Valentine's Day Car Exhibition
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 21 : Dead End
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 22 : Doomed Fate
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 23 : Last Resort
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 24 : Unexpected Outcome!
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 25 : Dangerous Sign
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 26 : Hunt Onibaku!
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 27 : The Duel Starts!
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 28 : The Battle of Teki High
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 29 : No Mercy
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 30 : Retaliation
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 31 : Declaration of the Winner!
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 32 : Comedy Public Bath
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 33 : Shounan Love Story 1 - The Picture in the Wallet
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 34 : Shounan Love Story 2 - You Don't Know Just How Much I Like You
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 35 : Shounan Love Story 3 - It's All For You
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 36 : Shounan Love Story 4 - Longing Heart
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 37 : Shounan Love Story 5 - You're My Everlasting Memory
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 38 : Shonan Love Story 6 - Thanks
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 39 : Kaoru's Secret
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 40 : I Want to See You Again
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 41 : To the Theme Park, and Then...
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 42 : The Man Named Shindouji Fumiya...
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 43 : Due to Fury, That Guy
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 44 : Why Are You Getting Married
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 45 : Two Onibaku
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 46 : DEAD END
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 47 : Can't Be Stopped!!
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 48 : My Friends
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 49 : Midnight Carnival 1
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 50 : Midnight Carnival 2
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 51 : SAYONARA
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 52 : What I Could Do For You
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 53 : And...
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 54 : Ookubo
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 55 : No Turning Back
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 56 : Revisited
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 57 : Can't Tell That Guy
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 58 : Onibaku Disbanded
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 59 : I Won't Forgive Him
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 60 : Dangerous Gamble
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 61 : Can't Return to that Time Anymore
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 62 : Bye Bye Eikichi
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 63 : War War War 1
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 64 : War War War 2
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 65 : War War War 3
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 66 : For the Time We Have Together
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 67 : I Love You
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 68 : Farewell
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 69 : There's Always Tomorrow
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 70 : Legendary Hero - Tsukai
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 71 : BABY! RUN!
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 72 : BABY! RUN! 2
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 73 : BABY! RUN! 3
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 74 : Got a Problem
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 75 : Premonition of Spring
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 76 : Minamino, Minamino
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 77 : The Secret of Minamino Yoko
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 78 : I Lost
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 79 : Problematic Guy
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 80 : First Day in School
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 81 : Conquering a Nation
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 82 : Old Friend
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 83 : Shinomi Fujisaki
03/14/2010
Shounan Junai Gumi 84 : What I Was,What I've Become
03/20/2010
Shounan Junai Gumi 85 : I Love You
04/12/2010
Shounan Junai Gumi 86 : Love Game
04/25/2010
Shounan Junai Gumi 87 : Love is Over
04/25/2010
Shounan Junai Gumi 88 : Unstoppable Love
06/25/2010
Shounan Junai Gumi 89 : Take Responsibility
06/25/2010
Shounan Junai Gumi 90 : Declaration
06/25/2010
Shounan Junai Gumi 91 : A Dangerous Summer
07/05/2010
Shounan Junai Gumi 92 : The Begining Of A Very Long Summer 1
07/24/2010
Shounan Junai Gumi 93 : The Beginning of a Very Long Summer 2
02/11/2013
Shounan Junai Gumi 94 : Premonitions
02/11/2013
Shounan Junai Gumi 95 : Return of Midnight Angel!
02/11/2013
Shounan Junai Gumi 96 : Tattoo Girl
02/11/2013
Shounan Junai Gumi 97 : Yasha (The Female Demon)
02/11/2013
Shounan Junai Gumi 98 : To Be Continued
02/11/2013
Shounan Junai Gumi 99 : Saturday Midnight Part 1
02/11/2013
Shounan Junai Gumi 100 : Saturday Midnight Part 2
02/11/2013
Shounan Junai Gumi 101 : Saturday Midnight Part 3
02/11/2013
Shounan Junai Gumi 102 : Saturday Midnight Part 4
02/11/2013
Shounan Junai Gumi 103 : Saturday Midnight Part 5
02/11/2013
Shounan Junai Gumi 104 : Angels and Demons
02/11/2013
Shounan Junai Gumi 108 :
02/11/2013
Shounan Junai Gumi 109 :
02/11/2013
Shounan Junai Gumi 110 :
02/11/2013
Shounan Junai Gumi 111 :
02/11/2013
Shounan Junai Gumi 112 :
02/11/2013
Shounan Junai Gumi 113 :
02/11/2013
Shounan Junai Gumi 114 :
02/11/2013
Shounan Junai Gumi 115 :
02/11/2013
Shounan Junai Gumi 116 :
02/11/2013
Shounan Junai Gumi 117 :
01/11/2014